Χριστός Ανέστη!
Αληθώς Ανέστη!
Christ is Risen!
Truly He is Risen!
  

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.
Christ is risen from the dead, by death hath He trampled down death, and on those in the graves hath He bestowed life.